1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1972"One-man show" Gallery Ginsaido, Tokyo

1973"One-man show" Gallery Surugadai, Tokyo

1975"One-man show" Gallery Kunugi, Tokyo

1976"One-man show" Gallery Kunugi, Tokyo
"One-man show" Gallery Art Salon, Tokyo

1977"One-man show" Studio Kohoku, Tokyo